مجموعه نشانه‌شناسی لوگوس

این مجموعه تحت نظارت دکتر فرزان سجودی اداره می‌شود. کتاب‌های این مجموعه ترکیبی از تالیف و ترجمه‌اند و هدف آنها تقویت ابعاد روش‌شناختی و کاربردی نشانه‌شناسی است.

× چگونه می‌توانیم به شما کمک کنیم؟